admin August 26, 2018

รัฐมนตรีเสริมว่าการให้บริการควรเริ่มต้นเร็ว ๆ นี้เนื่องจากมีการเตรียมการบางอย่างเรียบร้อยแล้ว “สำหรับมาตรการในระยะยาวเราจะพัฒนาระบบและจัดหาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการให้บริการทางการแพทย์” เขากล่าว ในการประชุมประเทศไทยและพม่าได้อนุมัติแผนงานด้านความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างปีพ. ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 ความร่วมมือจะครอบคลุมถึงการป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อและโรคที่ไม่ติดต่อการส่งเสริมความปลอดภัยของอาหารและยาการทำงานในห้องปฏิบัติการและการควบคุมการติดเชื้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคการดูแลสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาบริการสุขภาพแก่ผู้อพยพ