admin April 30, 2019

แรงงานไทยมีภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหนี้ครัวเรือนของแรงงานไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 91,064 บาทต่อครัวเรือนในปี 2553 และเพิ่มขึ้น 6% ต่อปีเป็น 158,856 บาทต่อครัวเรือนในปี 2562 จากการสำรวจของหอการค้ามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประมาณ 95% ของแรงงานที่สำรวจมีหนี้สินครัวเรือนอยู่ที่ 158,856 บาทต่อเดือน

จากการสำรวจพบว่าประมาณร้อยละ 58 ถูกยืมมาจากภาคราชการและยอดดุลจากภาคนอกระบบ เงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายวันยานพาหนะและค่ารักษาพยาบาล ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยได้ทำการสำรวจคนงานที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนทุกอย่างในระบบเศรษฐกิจจะสะท้อนให้เห็นในตลาดแรงงาน หากตลาดแรงงานเห็นเศรษฐกิจที่ย่ำแย่หมายความว่ามาตรการหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ